17 Temmuz 2008 Perşembe

ALLAH'u Teâlâ'yı (Celle Celalühü) anmak (zikretmek)...

Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın Adıyla,

°"ALLAH'I ANMAK
ELBETTE EN BÜYÜK (İBADET) TİR." Ankebut/45

°
"Her kim zikrimden yüz çevirirse, ona dar bir geçim vardır
ve onu kıyamet günü kör olarak haşr ederiz"
Taha/124

°"Siz Beni zikredin ki
Ben'de sizi zikredeyim" Bakara/152


°"O size nasıl hidayet etti ise
sizde O'nu öylece zikredin" Bakara/198

°Mevla
(Celle Celalühü) Kur'an-ı Kerimde münafıkları zemmetmek üzere
"Onlar pek az zikrederler" buyurdu.
Nisa/142

°"Zikrimle meşgul olup
Ben'den istemeye vakit bulamayanlara isteyenlerden daha çok
veririm." Hadis'i Kûdsi (Buhari)

°
"Sabah akşam ALLAH'ın C.C. adını dilinden düşürmemek, ALLAH
C.C. yolunda düşman ile vuruşurken kılıç kırmak ve malı cömertçe dağıtmaktan
daha faziletlidir" Hadis'i Şerif


°"Zikretmeyenle zikredenin hali ölü
ile dirinin hali gibidir." Rivayete göre ALLAH'ın C.C.
adını ananlardan başka herkes susuzluk içinde dünyadan
ayrılır.

°"Günahlarından rücû edip
ALLAH'ı C.C. zikirle yarışanlar yarışı kazanmışlardır, zikir onların günah
yüklerini sırtlarından attı ve hafif olarak mahşer yerine geldiler."
Hadis'i Şerif (Tirmizi, Ebû Hureyre'den)

°Yüce
ALLAH C.C. şöyle buyurur:"Beni andığı
sürece,dudakları benim Adıma kıpırdadıkça, 'Ben' kulum ile birlikteyim."


°Peygamberimiz'e (SAV) "En faziletli amel
nedir?" diye sordular. "ALLAH'ı C.C. anan
dilin kurumadan can vermendir"
buyurdular.

°"Gafiller
arasında ALLAH'ı C.C. anan kimse, kuru otlar arasında yeşil otlar
gibidir" Hadis'i Şerif

°"Gafiller arasında ALLAH'ı C.C. anan kimse, cephe kaçakları
arasındaki savaşçı gibidir" Hadis'i
Şerif

°"Zikrin Efdali
LAİLAHEİLLALLAH (1 kere söylediğinde 4000 derece yükselirsin ve defterinden 4000
büyük günah silinir), duanın makbulü ELHAMDÜLİLLAH'dır"
Hadis'i Şerif (Tirmizi)

° Her zikri ALLAH’
C.C. huzuruna
Melekler yükseltir “LÂ
İLAHE İLLALLAH” ise aracısız, engelsiz
ve direk olarak ALLAH’ı
C.C. huzuruna çıkar, ALLAH’
ın huzurunda
söyleyen kişinin mağfiret olunması için inler durur.
“LÂ İLAHE İLLALLAH”
ile ALLAH C.C. arasında perde yoktur. Cennet’in 8
kapısı üzerinde yazar. Yedi kat gökleri ve yerleri ve içindeki her şeyi ve
yaratılmış her şeyi, terazinin bir kefesine koysanız bir kefesine
“LÂ İLAHE İLLALLAH”
Kelime-i Tevhid’ini koysanız,
“LÂ İLAHE
İLLALLAH” ağır gelir. Seksen senelik
kafir’i bile bir kere kalp ve dille söylemesiyle tertemiz eder
BİİZNİLLAH.

°"ELHAMDÜLİLLAH
demenin katlı mükafatı gibi hiçbir zikrin mükafatı olamaz" Hadis'i Şerif. Yer
ile gök arasını doldurur. Bu hamd'de mizan'ı doldurur.

°Günde 100
kere İhlâs
Sûresi okuyana kâmil bir iman nasib olunur,1000 kere
okuyanın öldüğünde cesedi çürümez.

°Bir kere
"SÜBHANALLAHİ VEL HAMDÜLİLLAHİ VELA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU
EKBER" diyen kimse için cennette bir ağaç dikilir ki,
bir atlı 500 sene gitse gölgesini bitiremez

°Cuma Namazından hemen sonra dünya
kelâmı konuşmadan 100 kere
“SÜBHANALLAHİL AZİYM VE Bİ HAMDİHİ”
diyen kimsenin 100 bin , anne ve babasının 24 bin günahı
mağfiret olunur.

°Neye sıkılırsanız sıkılın en
sıkıntılı anınızda , ne kadar günahkâr olursanız olun Yunus A.S.'ın balığın
karnında iken ettiği ve affedildiği şu duaya (Ayet'i Kerime'dir) devam edin.
"Lâ İlahe illa ente Sübhâneke inni küntü
minezzalimin" (Her sıkıntının def'i
için)

°Yatmadan Kâfirun Sûresini okuyan imanını şeytandan korumuş olur.
(ALLAH'ın izniyle)

°Kabir azabından korunmak için her gece yatsıdan sonra
Mülk(Tebâreke) Sûresini okuyunuz. Okuduğu gün ölenin şehid olacağı rivayeti
vardır.

°Sabah ve akşam namazlarından
sonra Haşr Sûresinin
son üç ayetini okuyan,
imanla göçer, o gün ölürse şehit gider, sabah okuyana akşama kadar, akşam
okuyana sabaha kadar 70.000 melek istiğfar ederler


°Farz namazın hemen
arkasından "Ayet'el Kûrsi" okuyanın cennetle arasındaki tek engel
ölümdür.(Hadisle bildirilmiştir.)

°Yatsıdan sonra
Tekâsür Sûresini
okuyan kimse nimetlerden sorguya çekilmez. (BİİZNİLLAH)

°Yatarken
3 kere "Estağfirullah el Aziym Ellezi La
İlahe İllahü El Hayyel Kayyumu ve Etübü İleyh" diyenin
deniz köpüğü kadar günahı olsa afvedilir. (tam bir pişmanlıkla
söylenmeli)

°Hergün 100 kere "Lâ
İlahe İllallahü Vahdehu Lâ Şerikeleh Lehül Mülkü ve Lehül Hamdü ve Hüve Âlâ
Külli Şey-ün Kadir" diyen kimse, 10 köle azad etmiş gibi
olur, kendisine 100 sevap yazılır, yüz günahı silinir, o gün akşama kadar
şeytanın şerrinden emin olur. Hiçbir kimse hiçbir ibadetle bu seviyeye ulaşamaz,
ancak ondan daha fazla yapan müstesna. Hadis'i Şerif (Buhari, Müslim) Gezdiği
sokakta bir kere söyleyenin bir milyon günahı bağışlanır, defterine bir milyon
sevap yazılır ve kendisi için cennette bir köşk inşa edilir. Hadis'i Şerif
(Ahmed İbn'i Hanbel)

°
"LAİLAHEİLLALLAH" bütün günahları mahveder,
mizana konulmaz çünkü onun karşısında bir şey durmaz.1 kere sadakatle
söylendiğinde, 4000 büyük günahı defterden sildirir ve 4000 derece
yükseltir.

°100 kere
"ESTAĞFİRULLAH" diyenin 1000 günahı mahvolur. 2
şey helâk edicidir: Sonra ederim diye tevbeyi geciktirmek ve tevbe ederim diye
günah işlemek. Doğru olan günah işlediğinde kalpte siyah leke oluşmadan tevbe
etmektir. Tevbe çok önemlidir, (Ulema buyurur ki tevbeyi tehir edene tevbe nasib
olmaz) günah unutkanlık yapar, kişi günah işlediğinde aklının bir parçası, geri
dönmemek üzere gider.


°Günde 100 kere
"SÜBHANALLAHİ VE BİHAMDİHİ" diyenin deniz köpüğü
kadar günahı olsa bağışlanır. 124.000 sevap yazılır. Bu kelime ALLAH'ın C.C. en
sevdiği hamdlerden biridir. Dilde hafif mizanda ağırdır.


°"ALLAH'u EKBER"
ve "SÜBHANALLAH"
yer ile gök arasını doldurur

°Günde 100 kere
"Lâ Hâvle ve Lâ Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Aziym"

diyen kimsenin en hafifi fakirlik olmak üzere 70
çeşit bela ve musibet üzerinden kaldırılır. Efendimiz (SAV) bu kelime için
cennet hazinelerinden bir definedir buyurmuştur.

°Sabah namazına
kalkamayan "Kevser" Sûresini okuyup, dua edip yatarsa ALLAH'ın C.C. izniyle
kalkar

°Şaban ayında bu duayı okuyana bin sene ibadet etmiş sevabı
yazılır. Bin senelik günahı da olsa silinir. Kabrinden yüzü ayın ondördü gibi
çıkar ve ALLAH C.C. indinde sıddık olarak yazılır. "Lailaheillalahu velâ ne'büdü
illa iyyehü mühlisine lehüddine velev kerihel kâfirune"

°Bu duayı
sabah namazından sonra 3 kere okuyan akşama kadar ve akşam namazından sonra 3
kere okuyan sabaha kadar korunur. Bu duayı bu vakitlerde okuyan, korkmaya tek
layık olan yalnız ALLAH'tan C.C. korksun . Başta zalim devlet başkanı , şeytan,
cin ve insanların şerrinden, büyü ve efsunlardan hiçbirinden korkmasın ALLAH'ın
C.C. izniyle. Zehir verilse tesir etmez ALLAH'ın izniyle:

"Bismillahillezi Lâ Yedurrü meâs
mihi şey-ün fil-erdi ve lâ fissemai ve hüves semiül âliym


°Rivayete göre cennetin çorak olduğu
insanların yaptığı amellerle ve zikirlerle cennetlerini imar ettikleri
bildirilmiştir.Faideli zikir kalp huzuruyla kendini ve bütün fikriyatını ALLAH'a
C.C.vererek yani kalbinde ALLAH'tan başkası(dünyalık, çoluk çocuk, eş v.s.)
kalmadan yapılan zikirdir.

°"Teheccüd" nafile namazlar içinde en kıymetli
namazdır. Riya'dan uzaktır. (2 rekatta bir selam olmakla beraber, 2 rekattan 12
rekata kadar kılınabilir)

°"Askerde ve cihâd'da kılınan namaz", sivildeki
namazdan 2 milyon derece daha faziletlidir, "BEYTULLAH'da/Kabe'de kılınan namaz" ,
evinde kıldığın namazdan 100.000 kat faziletlidir. Cemaatle kılınan namaz tek
başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir.

°Akşamla Yatsı arası 6
rekat Evvabin namazı kılana 12 sene ibadet sevabı verilir.(Son iki rekatı Hıfz-ı
İman/imanı muhafaza namazıdır.) ALLAH'a dönenlerin namazıdır. Deniz köpüğü kadar
günahı olsa afvedilir.

°Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan
72 derece faziletlidir. (Cuma günü sarık sarana ALLAH (Celle Celalühü) ve
Melekleri Sâlât ederler)

°Evlinin namazı bekârın namazından 70
derece'den(bir rivayet 90 derece) daha faziletlidir.

°Pazar günü öğle ile
ikindi arası 4 rekat nafile namaz kılıp her rekatında Amener-Rasulü
okunursa, kılana yeryüzündeki hristiyanlar adedince sevap verilir.

°İki
rekât "İşrâk" namazı kılana bir Hac ve bir Umre sevabı vardır. (sabah
kerâhât vakti geçtikten sonra 1-2 saat civarında kılınmalı)

°Vücutta 300
yada daha fazla mafsal vardır.Bunlar için her gün sadaka verilmelidir. Bu
sadakayı veremeyen (sabah kerâhât vakti geçtikten sonra ile öğlen kerâhat vakti
girmeden arası) iki rekat "Kuşluk namazı" kıldı mı bu sadakaları vermiş
olur. (İbadetin efdali az da olsa devamlı olanıdır)

°Son nefeste imanı
kurtarma duası: "Ya Hayyu Ya Kayyumu, Ya
Zel Celâli Ve'l İkrâm, ELLAHÜMME inni es'elüke en tühyiye kalbi bi Nûri
ma'rifetike ebeden, Ya ALLAH, Ya ALLAH, Ya ALLAH Celle Celâlüh"
Sabah namazının sünnetiyle farzı arasında okunacak. Çok önemli bir
duadır...

°Sabah ve akşam namazının farzında selâm'dan hemen sonra 10
kere "LA İLAHE İLLALLAHU VAHDEHU LA
ŞERİKELEH LEHÜL MÜLKÜ VE LEHÜL HAMDÜ YUHYİ VE YUMİT VE HÜVE HAYYUL LÂ YEMÜT
BİYEDİHİL HAYR VE HÜVE ÂLA KÜLLİ ŞEY-İN KADİR" günahları
tertemiz eder, akşama/sabaha kadar günah yazılmaz


PEYGAMBER EFENDİMİZE(SAV) SALAT'Ü SELAM VE
FAZİLETLERİ:
°Muhakkak ALLAH ve Melekleri, Peygamber üzerine salat
ederler.Ey iman edenler,sizde ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam
verin.Ahzap/56

°1 kere salavat getirene: ALLAH C.C. 10 kere salat eder.
(Cebrail A.S. 10 salavat getirir)

°"İnsanların bana en yakını bana en çok
salavat getirenidir." Hadis'i Şerif(Tirmizi)

°
"Kişinin cimriliği için yanında anıldığım halde benim
üzerime salavat getirmemesi kâfidir." Hadis'i
Şerif(Nesei) "Bana getirilen Salavat sırat
köprüsü üzerinde ışıktır." Hadis'i
Şerif

°"Cuma günü üzerime 100 kere
salat'ü selâm getirenin 80 senelik günahı afvedilir."
Hadis'i Şerif

°"Adımın geçtiği
yerde salavat getirmeyenin burnu sürtülsün." Hadis'i
Şerif (Cebrail A.S.bu duaya amin dedi)

°En EFDÂL Salâvat'ı
Şerife:"ELLAHÜMME sâlli âla seyyidina
Muhammedin ve âla âlihi ve sahbihi efdâle salevatike ve adade me'lumatike ve
bârik ve sellim"

°
“Üzerime 100 defa salavat getirene ALLAH
C.C. 1000 defa Rahmet nazarıyla bakar”
Hadis-i Şerif

°“Cuma günü üzerime 100
defa salavat getiren kimse kıyamette öyle bir nur ile gelecek ki, eğer o nur
bütün mahşer halkına taksim edilse hepsine yeterdi”
Hadis-i Şerif

°“Üzerime bir günde 1000
defa salavat getiren kimseye Cennetteki makamı gösterilmedikçe
ölmez” Hadis-i Şerif


°Bir toplulukta oturupta bir kere bir salavat getirmeden kalkanlar leş
sofrasından kalkmış gibi olur.

°Peygamber Efendimiz'e Salât'u Selâm ALLAH'u Teala'yı Razı ve Hoşnud eder,
şeytanı uzaklaştırır, belaları çevirir, sadakadır, Ahiret ve dünya kurtuluşuna
vesiledir, Efendimiz'in (Sallallahüaleyhivesellem) Şefaatine vesiledir
SAFER AYI"


(Efendimiz SAV bu ayda ölüm hastalığına tutulmuştur)

Hiç yorum yok: